Διευθετήθηκε, κατόπιν ενεργειών της Π.Ο.Φ., σε συνεργασία με το ΦΟΙΒΟ Συν.Π.Ε., τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Δικαιωμάτων των Φωτογράφων, το πρόσφατο ζήτημα που προκλήθηκε εξ αιτίας των Όρων Διαγωνισμού φωτογραφίας του ΕΚΟΜΕ, αναφορικά με τη προβολή διαφόρων περιοχών της χώρας μας και τη προσέλκυση κυρίως αλλοδαπών παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη τροποποίηση των Όρων του Διαγωνισμού, που επήλθε έπειτα από την παρέμβαση της Π.Ο.Φ., ο συμμετέχων διαγωνιζόμενος παραχωρεί στο ΕΚΟΜΕ μόνον άδεια απλής μη εμπορικής χρήσης των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετέχει στο Διαγωνισμό για 25 έτη, χωρίς αντάλλαγμα, διατηρώντας ο ίδιος, παράλληλα, το δικαίωμα εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης αυτών των φωτογραφιών.

Στην άδεια απλής μη εμπορικής χρήσης, που παραχωρεί κάθε συμμετέχων στο ΕΚΟΜΕ, εμπεριέχονται κυρίως οι εξουσίες επεξεργασίας, αναπαραγωγής και διάδοσης της φωτογραφίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε άλλη μορφή καθώς και σε φορείς εικόνας και ήχου, καθώς επίσης η εξουσία δημοσίευσης και διάθεσής της στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της στην πλατφόρμα του ΕΚΟΜΕ και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram) και η εξουσία έκθεσής της. Σε κάθε περίπτωση της καθ’οιονδήποτε τρόπο δημόσιας παρουσίασης ή έκθεσης εκάστης φωτογραφίας από το ΕΚΟΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησής της στην πλατφόρμα του, θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του δημιουργού/συμμετέχοντος. Το δικαίωμα χρήσης παραχωρείται ατελώς, υπό τη ρητή επιφύλαξη τήρησης αυτών των όρων από το ΕΚΟΜΕ, τους προστηθέντες του και οιονδήποτε συνεργαζόμενο με αυτό ή/και τρίτο.

Το ΕΚΟΜΕ, στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού, δεν αποκτά ούτε διατηρεί καθ’οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα μεταβίβασης περιουσιακών δικαιωμάτων προς τρίτους ή περαιτέρω παραχώρησης της προαναφερθείσας άδειας και των ως άνω συγκεκριμένων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος, θα κάνει δε χρήση αυτών μόνο για τους σκοπούς αυτού του Διαγωνισμού.

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικoακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) είναι ΝΠΙΔ που υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κι έχει ως σκοπό την υποστήριξη και ανάδειξη δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων, στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Π.Ο.Φ.) και οι Ενώσεις-Μέλη της, παραμένουν στην υπηρεσία των επαγγελματιών φωτογράφων και δύνανται να συνδράμουν κάθε εθνική προσπάθεια προς το συμφέρον της Ελλάδας και των πολιτών της, υπό τη προϋπόθεση τήρησης του νόμου και προστασίας όλων των δικαιωμάτων των επαγγελματικών φωτογράφων. Για εξειδικευμένα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχει η συνεργασία με τον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Π.Ο.Φ. θα συνεχίσει να παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ιδίως διαδικτυακού, διαγωνισμού που θίγει βάναυσα το σύνολο των δικαιωμάτων των επαγγελματιών φωτογράφων, αναφορικά με τη προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο επαγγελματικό ανταγωνισμό σε βάρος τους.

Recommended Posts