ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
(Π.Ο.Φ.)

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΤΙΚΟ.
Ιδρύεται δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ”. Το όνομα της Ομοσπονδίας μπορεί να σημειώνεται και με τα αρχικά της γράμματα (Π.Ο.Φ.).
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ.
Έδρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ.
Σκοποί και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας είναι:
α) Η καλλιέργεια, συνδρομή, ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος για την σωματειακή οργάνωση των επαγγελματιών καλλιτεχνών φωτογράφων όλης της χώρας στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, την συμμετοχή τους στην Π.Ο.Φ. και την αντίστοιχη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
β) Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών, η προστασία και προώθηση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, και γενικά η δραστηριοποίηση με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος, με τελική επιδίωξη το καλό του κοινωνικού
συνόλου και της εθνικής οικονομίας.
γ) Η φροντίδα για την ατελή παροχή μηχανολογικού εξοπλισμού στα εργαστήρια και στα φωτογραφικά ατελιέ με τους ίδιους όρους για όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την φωτογραφική τέχνη.
δ) Η μέριμνα για την τραπεζική δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους.
ε) Η προώθηση της συνεργασίας, αλληλεγγύης και κοινής δράσης με άλλους ΕΒΕ και εργαζόμενους για τα κοινά προβλήματα στους τομείς Υγείας, Ασφάλειας, Παιδείας και άλλους.
στ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η διεκδίκηση δημόσιας επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα κάθε μέσου για την άνοδο του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των επαγγελματιών φωτογράφων.
ζ) Η κοινή δράση με άλλους φορείς ενάντια σε κοινωνικά προβλήματα όπως η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, ο φασισμός, ο πόλεμος και η προάσπιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πραγματοποίηση των σκοπών επιδιώκεται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο
μέσο, και συγκεκριμένα:
1) Με την αρτιότερη οργάνωση στενότερης επικοινωνίας, συνεννόησης και συντονισμένης συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα Ελληνικά Σωματεία των Καλλιτεχνών Φωτογράφων.
2) Με την πιστή και αδιάλειπτη παρακολούθηση των κρατικών μέτρων και αποφάσεων που αφορούν τον κλάδο.
3) Με την εισήγηση στην Κυβέρνηση και τις διοικητικές αρχές μέτρων που θα αποβλέπουν στην βελτίωση των επαγγελματικών συνθηκών των φωτογράφων.
4) Με την αναγνώριση, κατοχύρωση και αναβάθμιση των Καλλιτεχνών Φωτογράφων.
5) Με την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των Σωματείων-μελών στις αρμόδιες αρχές για την επίλυση προβλημάτων και διαφορών σε κλαδικά θέματα.
6) Με την σύγκληση πανελλαδικών συνεδρίων για την ανάπτυξη και αγωνιστική διεκδίκηση των τεχνικών και επαγγελματικών ζητημάτων.
7) Με την συμμέτοχη σε διεθνή συνέδρια.
8) Με την οργάνωση πανελληνίων εκθέσεων φωτογραφίας, διαλέξεων και
σεμιναρίων.
9) Με την ενημέρωση των μελών μέσω αποστολής εγκυκλίων, οδηγιών και συστάσεων σε ενδιαφέροντα θέματα.
10) Mε περιοδικές εκδόσεις, ενημερωτικά δελτία, δημιουργία και διατήρηση διαδικτυακού τόπου.
11) Με την καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις και με την παρακολούθηση των τεχνικών μεταβολών και εξελίξεων σε παγκόσμια κλίμακα.
12) Με την διεκδίκηση κρατικής μέριμνας για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των επαγγελματιών φωτογράφων.
13) Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και συμμετοχή σε ευρωπαϊκέςδραστηριότητες.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΜΕΛΗ.
Μέλη στην Ομοσπονδία μπορούν να εγγραφούν αναγνωρισμένα Σωματεία, Σύλλογοι, Σύνδεσμοι και Ενώσεις, τοπικές ή περιφερειακές όλης της χώρας, επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων και όσων ασχολούνται με την φωτογραφική τέχνη. Τα Σωματεία – μέλη διατηρούν την διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια. Οι σχέσεις τους με την Ομοσπονδία καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού της.
ΑΡΘΡΟ 5.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ.
Για να εγγραφεί ένα Σωματείο στην Ομοσπονδία, πρέπει να υποβάλει στην διοίκησή της τα εξής έγγραφα:
1) Αίτηση, η οποία μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά.
2) Αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, στην οποία αποφασίστηκε η προσχώρηση.
3) Αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου που ζητεί την εγγραφή του με τις τελευταίες τροποποιήσεις.
4) Ονομαστικό κατάλογο των μελών του Σωματείου.
5) Δήλωση αν ανήκει σε άλλη Ομοσπονδία γενικού ή τοπικού χαρακτήρα.
6) Δήλωση ότι το καταστατικό της Π.Ο.Φ. διαβάστηκε στη Γενική Συνέλευση
του Σωματείου και έγινε δεκτό χωρίς επιφύλαξη.
Για την εγγραφή του Σωματείου στη δύναμη της Π.Ο.Φ. αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της στην πρώτη συνεδρίαση του από την ημέρα που θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά, ή μετά τις σχετικές εξακριβώσεις, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Δύο ή περισσότερα σωματεία με έδρα στην ίδια πόλη δεν μπορούν να μετέχουν στην Ομοσπονδία, αν το ένα από αυτά είναι μέλος της.
Αν η αίτηση για εγγραφή απορριφθεί, το Σωματείο που ζήτησε την εγγραφή του στην Ομοσπονδία μπορεί να προσφύγει στην πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, η οποία και αποφασίζει οριστικά.
Στην περίπτωση που η αίτηση εγγραφής γίνει δεκτή, το Σωματείο ειδοποιείται να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Από την καταβολή και μόνο, το Σωματείο εγγράφεται στο μητρώο των μελών της Π.Ο.Φ.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.
Για την διαγραφή σωματείου – μέλους της Ομοσπονδίας, αποφασίζει το Διοικητικό της Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η διαγραφή γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) Μετά από σχετική αίτηση του μέλους, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την λήξη τού λογιστικού έτους, η οποία ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους.
β) Όταν πάψει να υπάρχει η νομική προσωπικότητα του μέλους σύμφωνα με τον Νόμο.
γ) Όταν το Σωματείο – μέλος καθυστερεί την συνδρομή του περισσότερο από δύο χρόνια και εφόσον κλήθηκε για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας σε ορισμένη προθεσμία στην οποία δεν συμμορφώθηκε.
δ) Όταν οι αντιπρόσωποι του Σωματείου – μέλους ή το Διοικητικό Συμβούλιο επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά σε Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του μέλους, ή αν κάνουν πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας ή αρνηθούν να συμμορφωθούν με την υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για αντικατάσταση,
του προσώπου που φέρθηκε ανάρμοστα.
ε) Όταν το Σωματείο – μέλος δεν λάβει υπ΄ όψη του εντολές, οδηγίες, υποδείξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και της Γενικής Συνέλευσης και δεν ενεργήσει σύμφωνα με αυτές.
στ) Όταν παραβεί την νομοθεσία ή όρους αυτού του καταστατικού.
ζ) Επίσης, διαγράφεται για κάθε άλλη περίπτωση που θα κρίνει η Γενική
Συνέλευση της Ομοσπονδίας αναγκαία τη διαγραφή του Σωματείου – μέλους.
Στις περιπτώσεις α, β και γ, η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, χωρίς να χρειάζεται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, για τη διαγραφή σωματείου-μέλους γίνεται πρόταση από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στην Γενική Συνέλευση. Αυτή εγκρίνει ή απορρίπτει την διαγραφή.
To Σωματείο – μέλος που διαγράφηκε για μια από τις παραπάνω αιτίες δεν έχει απαίτηση για εισφορές που κατέβαλε στην Ομοσπονδία, μέχρι την ημέρα που παραιτήθηκε ή διαγράφηκε.
Σε περίπτωση διαγραφής για καθυστέρηση συνδρομών, το Σωματείο-μέλος δικαιούται να ξαναγίνει μέλος της Ομοσπονδίας, αφού πρώτα τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 7.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΜΕΛΟΥΣ.

  1. Τα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ένα μήνα μετά την εγγραφή τους. Το δικαίωμα τους αυτό πραγματοποιείται από τους αντιπροσώπους του Σωματείου – μέλους στην Ομοσπονδία.
  2. Τα Σωματεία – μέλη δικαιούνται με τους αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία να παίρνουν το λόγο για κάθε θέμα στη διάρκεια των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.
  3. Τα Σωματεία – μέλη έχουν το δικαίωμα να κάνουν υποδείξεις στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για ενέργειες που θεωρούν ότι εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον των επαγγελματιών Φωτογράφων όλης της χώρας ή το συμφέρον του Σωματείου-μέλους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
Τα Σωματεία – μέλη υποχρεώνονται να μην καθυστερούν χωρίς αιτία τις συνδρομές τους, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες ή τις υποδείξεις της Ομοσπονδίας πάνω στα προβλήματα του κλάδου των επαγγελματιών Φωτογράφων και στην αντιμετώπισή τους. Υποχρεούνται ακόμη να εξασφαλίζουν την μετακίνηση των αντιπροσώπων με ίδια έξοδα.
1) Τα Σωματεία – μέλη έχουν υποχρέωση να παίρνουν μέρος με τους αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, να συντελούν με κάθε τρόπο στην λήψη των καλύτερων αποφάσεων, να βοηθούν το έργο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Διοικητικών Οργάνων της Ομοσπονδίας.
2) Στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου – μέλους είναι δυνατόν να παρευρίσκεται εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση, η οποία όταν συνέρχεται, έχει τη μορφή Πανελλαδικού
Συνεδρίου
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Ελεγκτική επιτροπή
δ) Το Γενικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 10
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Αποτελείται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων – μελών, τους οποίους εξέλεξε η Γενική Συνέλευσή τους την ημέρα εκλογής των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Σωματείου – μέλους είναι ανάλογος με τον συνολικό αριθμό εκείνων που ψήφισαν κατά την εκλογή τους. Συγκεκριμένα, στους 10 ψηφοφόρους αναλογεί εκλογή ενός αντιπροσώπου, καθώς και όταν το κλάσμα της δεκάδας ξεπερνάει το μισό, δηλαδή τους πέντε (5) ψηφίσαντες.
Η εκλογή των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Οι αντιπρόσωποι που θα εκλεγούν στις αρχαιρεσίες Σωματείου γίνονται γνωστοί με έγγραφο στην Ομοσπονδία μέσα σε 10 ημέρες. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται και ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.
Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών για να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας πρέπει να έχουν ενεργό ΑΦΜ και να είναι γραμμένοι στα Σωματεία τους, τα οποία οφείλουν να έχουν καταβάλει στην Ομοσπονδία τη συνδρομή τους ως τον προηγούμενο χρόνο από την Συνέλευση. Όταν οι τακτικοί αντιπρόσωποι κωλύονται, την θέση τους καταλαμβάνουν αναπληρωματικοί.
Κάθε μεταβολή αντιπροσώπου πρέπει να γίνεται γνωστή με έγγραφο στη Διοίκηση της Π.Ο.Φ. Μέχρι να φθάσει όμως γνωστοποίηση, ο αντιπρόσωπος ασκεί κανονικά τα καθήκοντα του.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.
Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας ή της ελεγκτικής Επιτροπής ή αντιπρόσωποι για το Γενικό Συμβούλιο είναι δυνατό να ανακληθούν, εφόσον συντρέχουν λόγοι (πχ κλείσιμο βιβλίων) πριν ολοκληρωθεί η θητεία τους. Η αντικατάστασή τους γίνεται από τους επιλαχόντες. Οι αντιπρόσωποι είναι άμεσα ανακλητοί από τα Σωματεία εφόσον αυτό προκύπτει στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κυριαρχικά σε ενδιαφέροντα κλαδικά ζητήματα των Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν έχει αρμοδιότητα σε κάποιο θέμα, το παραπέμπει στην κρίση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση εποπτεύει και ελέγχει το Συμβούλιο, αποφασίζει για τις προσφυγές των Σωματείων – μελών, για την μη εγγραφή τους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων και τις προσφυγές των Σωματείων – μελών εναντίον της διαγραφής τους από αυτή.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και τροποποιεί τον προϋπολογισμό και αποφασίζει για τον διοικητικό και διαχειριστικό απολογισμό και για τις συναφείς ευθύνες, εγκρίνει ή τροποποιεί τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ομοσπονδίας, που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για την τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας, για την διακοπή λειτουργίας και την οριστική της διάλυση.
ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο στην Αθήνα. Η γενική Συνέλευση που συγκαλείται κάθε τρία χρόνια και είναι εκλογοαπολογιστική, αποκαλείται Συνέδριο.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να συγκληθεί σε άλλη πόλη, όπου εδρεύει Σωματείο – μέλος. Στην τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εκθέσει τα πεπραγμένα του έτους που πέρασε και να υποβάλει για έγκριση τον απολογισμό του έτους αυτού. Ακόμη, κάνει γνωστή την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως όσες φορές κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή στις περιπτώσεις που με έγγραφο ζητήσει τη σύγκληση το 1/5 των Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας. Οι αιτούντες πρέπει να προσδιορίζουν εγγράφως τα θέματα που θα απασχολήσουν την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες από την λήψη της αίτησης.
Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, που κατόπιν προσφυγής, εξουσιοδοτεί σχετικά τα Σωματεία – μέλη που προσφεύγουν.
ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση που απευθύνεται στους αντιπροσώπους των Σωματείων – μελών.
Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο (ημέρα και ώρα), τα θέματα που θα συζητηθούν και τη μορφή της Συνέλευσης, δηλαδή αν αυτή είναι τακτική, ειδική, έκτακτη, πρώτη ή επαναληπτική.
Την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, αντιπρόσωπος μπορεί να προτείνει την συζήτηση θέματος που δεν αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για το αίτημα αυτό.
Για την ταχυδρόμηση ή ηλεκτρονική αποστολή των προσκλήσεων για την Γενική Συνέλευση, φροντίζει ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΦ, 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Περίληψη της πρόσκλησης αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα (site) της ΠΟΦ.
Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, αν ματαιωθεί η προηγούμενη από έλλειψη απαρτίας, δεν επιτρέπεται να προστεθούν νέα θέματα. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση γίνεται ύστερα από 8 ημέρες, την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ειδικά, όταν πρόκειται να τροποποιηθεί το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, να ανασταλούν οι εργασίες της ή να διαλυθεί.
ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΡΤΙΑ.
Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντες το 1/2 των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών της, τα οποία έχουν νόμιμη διοίκηση και έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν δεν έχει απαρτία η πρώτη Συνέλευση, γίνεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. Απαρτία σε αυτή την Συνέλευση υπάρχει, εφόσον παρίσταται το 1/4 των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών που έχουν νόμιμη διοίκηση και έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται νέα επαναληπτική συνέλευση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με οσουσδήποτε αντιπροσώπους παρευρίσκονται.
Η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται ειδικά για να τροποποιήσει το Καταστατικό, να αναστείλει τις εργασίες ή να διαλύσει την Ομοσπονδία, βρίσκεται σε απαρτία αν βρίσκονται εκεί τουλάχιστον οι μισοί και ένας ακόμη από τον συνολικό αριθμό των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών.
Αν η Γενική Συνέλευση συνέλθει χωρίς να υπάρχει απαρτία, για κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού και ενός ακόμη από τους αντιπροσώπους των Σωματείων – μελών που συμμετέχουν σ αυτή.
Οι αποφάσεις της ειδικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, την αναστολή των εργασιών της ή και την διάλυση της λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών που βρίσκονται σ αυτήν.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία, διατυπώνονται με σαφήνεια και καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται προσθήκη θεμάτων από μέλη της Γενικής Συνέλευσης, μετά από την έγκρισή της και πριν την ημερήσια διάταξη.
ΑΡΘΡΟ 19
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.
Η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτιο, σε περίπτωση που πρόκειται να εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης, μυστική είναι η ψηφοφορία για τον διαχειριστικό απολογισμό, την απαλλαγή από τις ευθύνες, για προσωπικά ζητήματα, τροποποίηση του Καταστατικού, αναστολή των εργασιών ή διάλυση της Ομοσπονδίας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο ο νόμος απαιτεί μυστική ψηφοφορία.
Στην μυστική ψηφοφορία απαγορεύεται να μένει στην αίθουσα κάθε άτομο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εξαιρείται το έμμισθο προσωπικό της Ομοσπονδίας, ο νομικός της σύμβουλος και ο εκπρόσωπος της τριτοβάθμιας ένωσης στην οποία ανήκει η Ομοσπονδία.
Η ψηφοφορία για κάθε άλλο θέμα είναι φανερή και γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ουδέποτε όμως δια βοής.
Ο αντιπρόσωπος Σωματείου – μέλους δεν έχει δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση που η απόφαση που πρόκειται να ληφθεί αφορά σε δικαιοπραξία, έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ της Ομοσπονδίας και του αντιπροσώπου, ή συζύγου και συγγενών του εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.
ΑΡΘΡΟ 20
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας προσωρινά μέχρι να εκλεγεί τριμελές προεδρείο από πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα της Συνέλευσης, καθώς και 1 μέχρι 3 ψηφολέκτες, ανάλογα με τις ανάγκες της Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος φροντίζει να τηρείται με ακρίβεια η ημερήσια διάταξη, δίνει τον λόγο με σειρά προτεραιότητος, τον αφαιρεί σε περίπτωση που ο ομιλητής αναφέρεται σε θέματα ξένα προς αυτό που συζητείται εκείνη την στιγμή ή όταν χρησιμοποιούνται απρεπείς εκφράσεις.
ΑΡΘΡΟ 21
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ.
Σε κάθε Γενική Συνέλευση, καθήκοντα πρακτικογράφου ασκεί ο Γραμματέας της Συνέλευσης που εκλέγεται από τους αντιπροσώπους.
Τα πρακτικά, αφού πάρουν την τελική τους διατύπωση από τον πρακτικογράφο γράφονται στο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών της Ομοσπονδίας και υπογράφονται από τον ίδιο τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Συνέλευσης.
Για να τηρούνται με ακρίβεια τα πρακτικά, επιτρέπεται στις Γενικές Συνελεύσεις να γίνεται καταγραφή σε μαγνητοταινίες όλων των συζητήσεων. Η απομαγνητοφώνηση γίνεται από τον γραμματέα και καταγράφονται σε ειδικό Βιβλίο οι ομιλίες και συζητήσεις και υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Οι μαγνητοταινίες παραμένουν στο αρχείο της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 22
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
To διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων είναι εννεαμελές και η θητεία του τριετής.
Οι αρχαιρεσίες εκλογής του γίνονται μπροστά σε Δικαστικό αντιπρόσωπο, ύστερα από σχετική αίτηση της Ομοσπονδίας.
Η εκλογή του ΔΣ γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει μέχρι τρεις υποψηφίους.
Σε περίπτωση εκλογών με πάνω από ένα ψηφοδέλτιο, κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει μέχρι και εννέα υποψήφιους.
Η κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής: Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται δια του αριθμού των εδρών του οργάνου, προσαυξημένος κατά μία μονάδα.
Οι εννέα πρώτοι που εκλέγονται, αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι τέσσερις επιλαχόντες αποτελούν αναπληρωματικά Μέλη του Δ Σ.
Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες και αντιπροσώπους, όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Αν υπάρχουν αδιάθετες έδρες ή αντιπρόσωποι, κατανέμονται κατά σειρά στους συνδυασμούς που διαθέτουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο.
Συνδυασμός ή υποψήφιος που δεν έπιασε το εκλογικό μέτρο και δεν συμμετείχε στην πρώτη κατανομή, δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλη κατανομή, ανεξάρτητα του υπολοίπου του. Ο πλειοψηφών σύμβουλος συγκαλεί εντός δέκα ημερών τους εκλεγμένους συμβούλους και με μυστική ψηφοφορία γίνεται η εκλογή του νέου προεδρείου.
Απερχόμενος πρόεδρος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, εφόσον προέρχεται από δύο συνεχόμενες θητείες.
ΑΡΘΡΟ 23
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Το απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο καλεί το νέο Δ.Σ. και του παραδίδει το Αρχείο, την Κινητή και Ακίνητη Περιουσία, το Ταμείο και όλα γενικά τα περιουσιακά στοιχεία και υλικά της Π.Ο.Φ.
Η παράδοση γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που καταγράφεται στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται κι από τα δύο Διοικητικά Συμβούλια.
ΑΡΘΡΟ 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει εισηγήσεις προς την Γενική Συνέλευση, εκτελεί τις αποφάσεις της, εvεργεί σε κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το συμφέροντα των Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων όπως ενδεικτικά, οικονομικά, τεχνικά, παραγωγικά, οργανωτικά, πολιτιστικά και γενικά για κάθε θέμα που θα κριθεί σωστό, δίκαιο και συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει επί συμβάσει ορισμένου ή αορίστου χρόνου το υπαλληλικό προσωπικό που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας, Διευθυντή ή και Οικονομικό Σύμβουλο.
ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ.
Σε περίπτωση που ένας αξιωματούχος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  αποχωρήσει, την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά εκλογής από τα αναπληρωματικά μέλη.
ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου του, τακτικά μεν κάθε δύο μήνες και έκτακτα όσες φορές παρουσιασθεί ανάγκη.
Εάν κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να παραστεί σε συνεδρίαση, ορίζει με έγγραφη εξουσιοδότηση ως εκπρόσωπό του ένα μέλος του Δ.Σ., αναφέροντας και το θέμα που θα χειριστεί αυτός.
Μέλος του Δ.Σ. από αυτά που κατοικούν στην έδρα της Ομοσπονδίας, εφόσον απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, χάνει αυτοδικαίως το αξίωμά του. Για την αντικατάστασή του, εφαρμόζεται η διάταξη του προηγούμενου άρθρου κατ’ αναλογίαν.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση όπου δεν ήταν παρόντες ή ήταν παρόντες και διαφώνησαν, και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.
ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία και αφού διατυπωθούν με σαφήνεια, γράφονται στο Βιβλίο Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τους παρόντες.
Στα πρακτικά γράφονται επίσης περιληπτικά, όλες οι απόψεις που διατύπωσε κάθε μέλος και για κάθε θέμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της ΠΟΦ.
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι συνυπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να παρακολουθεί τις ειδικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας που έχει συστήσει αυτό ή η Γενική Συνέλευση, για την εκπλήρωση ορισμένου σκοπού ή εργασίας, ώστε να μην σημειώνονται καθυστερήσεις.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αμείβονται. Για υπηρεσίες εκτός έδρας της Ομοσπονδίας από τα μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. ορισμένο ποσό για έξοδα και ημεραργίες.
Ειδικά για τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, μπορεί να χορηγείται μόνιμη κάθε μήνα αποζημίωση για μετακινήσεις τους έξω από την έδρα της Ομοσπονδίας και για υποθέσεις της.
Οι αποζημιώσεις για τον καθένα από αυτούς καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εγγράφεται ανάλογο ποσό στον προϋπολογισμό κάθε έτους.
ΑΡΘΡΟ 29
ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε διοικητική και δικαστική Αρχή.
Δέχεται και κοινοποιεί αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα, ασκεί ένδικα μέσα σε κάθε δίκη της Ομοσπονδίας, την οποία και αντιπροσωπεύει, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.
Συγκαλεί το Δ.Σ. και την Γενική Συνέλευση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Στις συνεδριάσεις και των δύο δίνει και αφαιρεί τον λόγο, ανακαλώντας στην τάξη όσους παρεκτρέπονται και κηρύσσει την λήξη των συνεδριάσεων.
Παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, των διατάξεων του Καταστατικού και της νομοθεσίας επαγγελματικών σωματείων.
Υπογράφει από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα που εξέρχονται από την Ομοσπονδία και τα εντάλματα πληρωμών. Υπογράφει με τον Ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων.
ΑΡΘΡΟ 30
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει η κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα ο Α Αντιπρόεδρος. Όταν απουσιάζει κι αυτός ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Β Αντιπρόεδρος.
ΑΡΘΡΟ 31
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.
Ο Γενικός Γραμματέας, τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα οποία και καταγράφει στα ειδικά βιβλία, τηρεί την αλληλογραφία και φροντίζει για την σωστή λειτουργία των γραφείων της Ομοσπονδίας.
Τηρεί το μητρώο των μελών, το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και ευθύνεται για την τήρηση και φύλαξη του αρχείου της Ομοσπονδίας.
Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών.
ΑΡΘΡΟ 32
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας, τον αναπληρώνει σε όλα του τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
ΑΡΘΡΟ 33
ΤΑΜΙΑΣ.
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές, τις εισπράξεις με διπλότυπα γραμματίων είσπραξης, που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο. Ενεργεί πληρωμές με τα χρηματικά εντάλματα που έχουν υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
Ευθύνεται για την έγγραφη κατάθεση των εισπράξεων στην Τράπεζα, όπως ορίζεται στο Καταστατικό. Επίσης, ευθύνεται για κάθε ανωμαλία στη διαχείριση από υπαιτιότητα δική του ή άλλου προσώπου, που επέλεξε ο ίδιος.
Ενημερώνει το Δ.Σ. κάθε μήνα για την οικονομική κίνηση του προηγούμενου μήνα.
Στην αρχή κάθε νέου έτους καταρτίζει τον ισολογισμό τον περασμένου έτους και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, τους οποίους και εισηγείται στο Δ.Σ και στη Γεν. Συνέλευση.
Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο έφορος.
ΑΡΘΡΟ 34
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Η Ελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία της είναι τριετής και σκοπός της ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας.
Το Δ.Σ. φέρνει στην Ελεγκτική Επιτροπή τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους για έλεγχο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Γεν. Συνέλευσης.
Επίσης, παραδίδει στην Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο τα λογιστικά βιβλία, τα στελέχη των διπλότυπων γραμματίων εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών μαζί με τα παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο για να γίνει ο έλεγχος.
Ο έλεγχος των λογιστικών βιβλίων καθώς και των άλλων στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή στα γραφεία της Ομοσπονδίας και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε άλλο τόπο.
Για να διευκολύνεται ο έλεγχος, τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία.
Τα συμπεράσματα από κάθε ετήσιο έλεγχο διατυπώνονται από την Ελεγκτική Επιτροπή σε έκθεση, που υποβάλλει στο Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες πριν από την Γεν. Συνέλευση.
Η Ελεγκτική επιτροπή, μετά την εκλογή της από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο της, ο οποίος φροντίζει για την εκπλήρωση του έργου της.
Όταν απουσιάζει ένα από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, τα υπόλοιπα δεν μπορούν να πάρουν έγκυρες αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ 35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων, από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και από τους προέδρους των Σωματείων – μελών, που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας και που δεν έχουν εκλεγεί για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.
Όταν ο Πρόεδρος Σωματείου κωλύεται, παίρνει μέρος ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του.
Το Γενικό Συμβούλιο συγκαλείται όταν κριθεί αυτό αναγκαίο από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Το Γενικό Συμβούλιο έχει συμβουλευτική αρμοδιότητα στα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.
ΑΡΘΡΟ 36
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.
Σε περίπτωση που παρουσιασθεί διαφορά ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα Σωματεία – μέλη, την επίλυση αναλαμβάνει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Οι αποφάσεις του μπορούν να προσβληθούν μόνο στην Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 37
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΝΩΣΗ.
Η Ομοσπονδία ως δευτεροβάθμια Ένωση ανήκει στην δύναμη μιας τριτοβάθμιας οργάνωσης, που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
ΑΡΘΡΟ 38
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ.
Οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας για την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, όπως ορίζει το Καταστατικό της Γεν. Συνομοσπονδίας. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και η θητεία τους είναι τριετής.
ΑΡΘΡΟ 39
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙTPOΠH.
Η Γενική Συνέλευση για να εκλέξει το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στην Συνομοσπονδία ή για να δώσει γνώμη πάνω σε εμπιστευτικά ζητήματα, για λογοδοσία ή να πάρει οποιαδήποτε απόφαση για την οποία χρειάζεται μυστική ψηφοφορία, όταν αρχίσει το έργο της, εκλέγει αμέσως τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία φροντίζει όλα τα σχετικά ζητήματα με τις. ψηφοφορίες.
Η εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης στις ψηφοφορίες, εποπτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και των νόμων, με βάση το μητρώο των μελών και τον πίνακα των αντιπροσώπων και δίνει γνώμη προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που θα προκύψει ή για κάθε ένσταση που θα προβληθεί.
Η Εφορευτική Επιτροπή μοιράζει στους αντιπροσώπους των Σωματείων μελών τα ψηφοδέλτια πάνω στα οποία σημειώνουν με σταυρό τα πρόσωπα που ψηφίζουν.
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια ένωση, καταγράφονται από την εφορευτική Επιτροπή σε πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν και το οποίο παραδίδεται στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, αφού υπογραφεί από τα μέλη της. Αντίγραφό τους παραδίδεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο στην γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου.
Σε περίπτωση ισοψηφιών, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει κλήρωση, και όποιος ευνοηθεί από τον κλήρο, θεωρείται ότι εκλέγεται.
ΑΡΘΡΟ 40
ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
Έσοδα της Ομοσπονδίας αποτελούν τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές ετήσιες συνδρομές τους, οι έκτακτες εισφορές τους, το ποσόν της αναγκαστικής εισφοράς του Ν. 196/46 που αναλογεί στην Ομοσπονδία, οι δωρεές, οι κληροδοσίες και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται νόμιμα στην Ομοσπονδία.
Το δικαίωμα εγγραφής για κάθε Σωματείο καθώς και η συνδρομή του καθορίζεται στην πρώτη Συνέλευση μετά το Συνέδριο, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου .
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για την επιτυχία ορισμένων σκοπών, αν κριθεί αναγκαίο, επιβάλλεται κάθε χρόνο ή και αργότερα, έκτακτη εισφορά υποχρεωτική για όλα τα Σωματεία – μέλη, η οποία, όμως, δεν πρέπει να ξεπερνάει το διπλάσιο της ετησίας συνδρομής. Στον περιορισμό αυτό ως προς το ποσόν δεν ανήκουν οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των Σωματείων – μελών προς την Ομοσπονδία, αν τύχει να δοθούν.
ΑΡΘΡΟ 41
ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ.
Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται μια φορά και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να γραφεί το Σωματείο στο μητρώο της Ομοσπονδίας.
Η τακτική ετήσια συνδρομή δίνεται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρεται.
Οι έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές δίνονται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα αποφασισθούν. Οι προαιρετικές εισφορές και οι δωρεές δίνονται όποτε αποφασίσει εκείνος που τις προσφέρει.
Η αναγκαστική εισφορά του Ν. 196/46 εισπράττεται τμηματικά μέσα στο επόμενο έτος ή και μία φορά όπως ορίζει κάθε φορά η σχετική απόφαση του αρμοδίου Υπουργείου, αφού πρώτα ερωτηθεί από την Γεν. Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος.
Τα έσοδα της Ομοσπονδίας εισάγονται σε αυτήν με έκδοση αριθμημένων διπλοτύπων αποδεικτικών εισπράξεων.
Οι δαπάνες της Ομοσπονδίας γίνονται με έκδοση αριθμημένων, επίσης, διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής.
Για την όλη διαχείριση των οικονομικών μέσων καταρτίζεται στην αρχή κάθε έτους προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων. Όταν λήξει το έτος, καταρτίζεται απολογισμός.
Ο προϋπολογισμός και ο αναλογισμός καταρτίζονται από το Δ.Σ. ανακοινώνονται και εγκρίνονται ή τροποποιούνται από την Γεν. Συνέλευση.
Τα έσοδα κατατίθενται σε μία από τις Ελληνικές Τράπεζες που προτιμάει το Δ. Συμβούλιο. Ορισμένο χρηματικό ποσό παραμένει πάντοτε στα χέρια του Ταμία για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες της Ομοσπονδίας. Το ποσό αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την ίδια Γενική Συνέλευση που καθορίζει το δικαίωμα εγγραφής. Οι αναλήψεις χρηματικών ποσών από την Τράπεζα γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. και με υπογραφή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
ΑΡΘΡΟ 42
ΒΙΒΛΙΑ.
Η Ομοσπονδία τηρεί:
α) Βιβλίο μητρώων των Σωματείων – μελών με αύξοντα αριθμό
β) Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεως της Διοίκησης, καθώς και των Γεν. Συνελεύσεων των μελών.
γ) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο σημειώνονται τακτικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
δ) Βιβλίο περιουσίας που δείχνει με λεπτομέρειες κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας, καθώς και κάθε άλλο βιβλίο απαραίτητο για την κανονική λειτουργία της.
Όλα τα παραπάνω βιβλία (α, β, γ, δ) πρέπει να είναι αριθμημένα και πριν να χρησιμοποιηθούν πρέπει να θεωρηθούν από την αρμόδια Αρχή που ασκεί την εποπτεία.
ΑΡΘΡΟ 43
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Για παραβάσεις του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης των μελών, καθώς και για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα απέναντι της Ομοσπονδίας που γίνεται είτε από εκπρόσωπο Σωματείου-μέλους στην Ομοσπονδία είτε από μέλος του Δ.Σ., επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.
Για να παρθεί νόμιμη απόφαση για επιβολή πειθαρχικής ποινής, πρέπει το πρόσωπο που διώκεται πειθαρχικά να λάβει τουλάχιστον πριν από οκτώ (8) ημέρες έγγραφη πρόσκληση από το Δ.Σ., στην οποία αναφέρεται το παράπτωμα για το οποίο κατηγορείται και να προσέλθει για απολογία στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Ο τιμωρημένος έχει το δικαίωμα να κάνει έγγραφη προσφυγή στη Γεν. Συνέλευση των μελών εναντίον των πειθαρχικών αποφάσεων μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που του επιδόθηκε η απόφαση.
ΑΡΘΡΟ 44
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
Το καταστατικό της Ομοσπονδίας μπορεί να τροποποιηθεί από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και κρίνει και αποφασίζει για την αναγκαιότητα ή μη της τροποποίησης, όπως ορίζει σε άλλο σημείο αυτό το Καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 45
ΔΙΑΛΥΣΗ.
Η Ομοσπονδία αναστέλλει τις εργασίες της ή και διαλύεται, όπως ορίζει αλλού το καταστατικό, εφόσον συντρέχουν λόγοι που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία ή εφόσον τα Σωματεία – μέλη μειωθούν σε λιγότερα από πέντε (5). Τα σχετικά με την περιουσία της Ομοσπονδίας ζητήματα, σε περίπτωση που αυτή διαλυθεί, αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
AΡΘΡΟ 46
ΣΦΡΑΓΙΔΑ.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει κυκλικά τον τίτλο της και στο κέντρο παράσταση που απεικονίζει τον Απόλλωνα, θεό του φωτός.
ΑΡΘΡΟ 47
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.
Με κανονισμούς που καταρτίζονται από την Γενική Συνέλευση μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που ανήκουν αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία της Ομοσπονδίας.
Αντίγραφο αυτών των κανονισμών αποστέλλεται στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 48
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Όσα θέματα προκύπτουν, εφόσον δεν προβλέπονται από το Καταστατικό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας “περί Επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων” .