Η Κυβέρνηση τροποποίησε την Κ.Υ.Α. για τις νέες ταυτότητες σχετικά με την προσκόμιση της φωτογραφίας στα τμήματα, η οποία πλέον γίνεται μόνο μέσω του myPhoto.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αναφέρει:

«α. Μία (1) φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO. Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται απευθείας από τις αρχές έκδοσης. Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η ως άνω φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης.».

Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν ισχύει η προηγούμενη οδηγία για την προσκόμιση των φωτογραφιών στα αστυνομικά τμήματα με USB stick αλλά μόνο με την χρήση του myPhoto.

Η προηγούμενη Κ.Υ.Α. ανέφερε:

α. Μία (1) φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO. Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας από τις αρχές έκδοσης, είτε θα την προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος εντός εξωτερικού ψηφιακού δίσκου μνήμης (τύπου usb stick), με τις προδιαγραφές του προηγούμενου εδαφίου. Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η ως άνω φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης.

3021/19/84-μγ’/27.9.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8200/0-297647/10.04.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476)

Αριθμ. 3021/19/84-μγ’

(ΦΕΚ Β’ 5701/29.09.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 127/1969 «Περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων» (Α’ 29), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3585/2007 (Α’ 148),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και

γ. του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134).

2. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 8000/1/2023/59-α’ από 03.09.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2017, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017), από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ.8200/0-297647/10.04.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1

Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 8200/0-297647/10.04.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 8200/0-109568/16.02.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 824), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Μία (1) φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO. Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται απευθείας από τις αρχές έκδοσης. Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η ως άνω φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης.».

Άρθρο 2

Το άρθρο 14 της υπ’ αρ. 8200/0-297647/10.04.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476), όπως έχει τροποποιηθεί, αντικαθίσταται ως εξής.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Recommended Posts